Електробезопасност

Предлагаме дистанционна форма на обучение, като се запишете за курс и въведете трите си имена и ЕГН.
buton2

След това ние Ви създваваме потребителско име и парола за да може да влезете в нашата платформа за дистанционно обучение.

buton

/електробезопасност/

безопасен

/включително/ до и над 1000 волта

На издържалите успешно изпита се издава валидно удостоверение за придобита /защитена/ квалификационна група по електробезопасност.

Линкове към:

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Наредба №4 от 2 август 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

Нови правила за обученията за квалификационна група за работа до 1000 V

С промените в Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 49 от 2013 г.) бяха поставени нови изисквания при обученията за квалификационна група по електробезопасност. Бяха променени както изискванията към работодателя, когато провежда собствено обучение, така и към фирмите, които извършват такива. Новите изисквания са вече в сила от 05.09.2013 г., което означава, че ако си търсите обучителна фирма, то трябва да внимавате дали тя отговаря на тях.

Кои външни фирми (организации) имат право да извършват обучения за квалификационна група?

Изискванията са доста строги. Докато до момента беше необходима само регистрация в съответната “Областна инспекция по труда”, то 05.09.2013 г. обучения за квалификационна група могат да извършват само:

1. Енергийни предприятия – титуляри на лицензия по Закона за енергетиката. Тъй като няма ограничение само за определена лицензия по Закона, то тя може да бъде:

 • за производство на електрическа енергия;
 • за производство на топлинна енергия;
 • за производство на електрическа и топлинна енергия;
 • за пренос на електрическа енергия;
 • за пренос на топлинна енергия;
 • за пренос на природен газ;
 • за транзитен пренос на природен газ;
 • за разпределение на електрическа енергия;
 • за разпределение на природен газ;
 • за съхраняване на природен газ;
 • за обществена доставка на електрическа енергия;
 • за обществена доставка на природен газ;
 • за търговия с електрическа енергия;
 • за организиране на пазар на електрическа енергия;
 • за снабдяване с електрическа енергия или природен газ от крайни снабдители;
 • за управление на електроенергийната система;
 • за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт.

2. Центрове за професионално обучение (ЦПО), получили лицензия за осъществяване на професионално обучение по следните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, оператор на парни и водогрейни съоръжения, техник по автоматизация и монтьор по автоматизация.

3. Висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления: електротехника, електроника и автоматика; енергетика; комуникационна и компютърна техника, съгласно Класификатора на областите за висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.).

Как работодателят сам може да си организира обучение на своите работещи за квалификационна група?

Работодателят определя със заповед състава на изпитните комисии, като при изпити за четвърта и пета квалификационна група председателят и членовете на комисията трябва да притежават пета квалификационна група, а при изпити за втора и трета квалификационна група – не по-ниска от четвърта квалификационна група.

Изпитът е писмен и/или устен и се провежда по утвърдени от работодателя тестове за всяка квалификационна група. За полагане на писмен изпит се използва тест с не по-малко от:

 • 15 въпроса – за втора квалификационна група;
 • 20 въпроса – за трета квалификационна група;
 • 30 въпроса – за четвърта квалификационна група;
 • 40 въпроса – за пета квалификационна група.

За всеки въпрос трябва да има по четири отговора, от които само един е правилен, като се допуска тестът да се попълва и оценява на компютър. Изпитът е успешно издържан, когато правилните отговори са най-малко 80 %.

Да припомним и възможностите за обучение, организирано от работодателя, за придобиване на първа квалификационна група по електробезопасност:

Чл. 28. (1) За придобиване на първа квалификационна група лицето преминава еднодневно обучение от лице с не по-ниска от трета квалификационна група, което завършва с устен изпит.

Кога се полага изпит за квалификационна група по електробезопасност?

Това е един от въпросите, на които най-често грешат участниците в нашето онлайн обучение по безопасност и здраве при работа при попълване на теста. Съгласно Чл. 27 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V изпит за квалификационна група се полага:

 • при постъпване на работа;
 • за повишаване на квалификационна група;
 • за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване;
 • периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от две години за изпълнителския персонал и от три години – за ръководния персонал.

Предстоят промени и в Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи.

Проект за изменение на Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Проект за изменение на Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

Начало Електробезопасност