За нас

Учебен център ЕВРОДРАЙВ използва предимствата на натрупания експертен опит още от основаването си през 2005 г. и се отличава с качеството на предлаганите услуги в сферата на чуждоезиковото обучение - основно Румънски език и Английски език 

Учебен център ЕВРОДРАЙВ разполага с АВТОШКОЛА, в която са структурирани обучения в следните направления:

1. Обучение на лица за работа със селскостопанска техника-трактори, комбайни, мелиоративна, горска техника, моторни триони и растителна защита,

2. Обучения за водачи на МПС ,

3. Тролейбусни шофьори,

4. Обучения на водачи, превозващи опасни товари по шосе- АДР и Консултанти по безопасността при превоза на опасни товари-АДР

5. Курсове за професионална компетентност- Карта на водач - пътници и /или/ товари

6. Курсове за професионална компетентност- Ръководител на транспортно предприятие

7. Курсовете за придобиване правоспособност за управление на електро и мотокари , пътно строителни машини

8. Курсове за кранисти:-автокран, багер кран, автовишка, мостови и козлови кран и портални кранове

9. Както и курсовете за придобиване на професионална квалификация по следните професии и специалностти:

1. Професия "Електромонтьор" , код 522020:

1.1. Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" , код 5220209,

1.2. Специалност "Електрически инсталации" , код 5220210,

1.3. "Електробезопасност"

1.4. Специалност "Електродомакинска техника" , код 5220211

  2.Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020,

  2.1. Специалност"Автотранспортна техника", код 5250201, втора степен на професионална квалификация,

  2.2. Специалност “Пътностроителна техника”, код 5250202, втора степен на професионална квалификация,

  3.Професия “Монтьор на подемно - транспортна техника”, код 525060,

 3.1. Специалност “Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250601, втора степен на професионална квалификация,

3.2. Специалност “Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602, втора степен на професионална квалификация,

4. Професия "Строител"  код 582030:

4.1. Специалност "Армировка и бетон", код 5820303,

4.2. Специалност "Бояджийсти работи", код 5820308,

4.3. Специалност "Външни облицовки и настилки" ,код 5820307,

4.4. Специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306,

4.5. Специалност "Зидария", код 5820304,

4.6. Специалност "Кофражи", код 5820302,

4.7. Специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305,

4.8. Специалност "Покриви", код 5820312,

4.9. Специалност "Строително дърводелство", код 58203010,

4.10. Специалност "Строително тенекеджийство", код 58203011,

5. Професия "Хлебар – сладкар" Код 541030:

5.1. Специалност "Производство на хляб и хлебни изделия" Код 5410301,

5.2. Специалност "Производство на сладкарски изделия" Код 5410302,

6. Професия "Готвач", Код 811070:

6.1. Специалност"Производство на кулинарни изделия и напитки" Код 8110701,

7. Професия "Оператор в производството на облекло"  Код 542050:

7.1. Специалност "Производство на облекло от текстил" Код 5420501,

8.Професия "Шивач"  Код 542110:

8.1. Специалност "Шивачиство" Код 5421101

9. Професия "Сервитьор-барман" Код 811080:

9.1. Специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене" Код 8110801,

10. Езиков център:

10.1. Английски език - ниво А1, А2, В1,

10.2. Румънски език - ниво А1, А2, В2,

 

Допълвани успешно с изградената в учебния център психолаборатория за изследване на водачи на МПС

Учебен център ЕВРОДРАЙВ е и специализиран частен учебен център за професионално образование и обучение, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет на Република България /лицензия №200912708/, на основание чл.22 ал.6 от Закона за професионалното образование и обучение за 10 на броя професии. Регистриран като доставчик на обучения към Агенцията по заетостта от 12.04.2010 г.

Основната цел на центъра е да спомага за повишаване на качеството на заетостта на човешките ресурси чрез овладяване и развиване на съвременни професионални знания, умения и прилагане на практики, защото образованието и обучението са най-важната пресечна точка на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на работодателите и на институциите.

Основните задачи на центъра са: 

- извършване и удостоверяване на професионално обучение по програми съгласно Закона за професионално образование и обучениe;

- обучение и преквалификация на безработни и заети лица по различни професионални направления;

- осигуряване на публичен достъп до полезна информация, касаеща ученето през целия живот в страната;

- ежедневно актуализиране на учебни планове и разширяване на списъка на професиите и ключовите компетенции за професионално образование и обучение;

- участие в Оперативната програма за развитие на човешките ресурси;

- осигуряване и поддържане на качество в професионалното образование и обучение на младежи и възрастни, отговарящо на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентноспособността на местно, регионално и национално ниво на икономиката.

Нашата визия за бъдещето е да се развиваме като активен учебен център от европейски тип, което подпомага всички заинтересовани лица, осигурявайки им иновативна, модернизирана и ежедневно обновявана морална и материално-техническа база за професионално образование, обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и професионално обучение с оглед осигуряване на ефективна интеграция на човешките ресурси на пазара на труда.

Центърът за дистанционно обучение към учебния център осигурява обучение в Интернет среда, като алтернатива на редовната и задочна форма на обучение. Дистанционното обучение в центъра е съобразено с всички държавни образователни изисквания. Интерактивното взаимодействие между преподаватели и обучаеми се осигурява от интегрирана образователна среда за дистанционно обучение, която поддържа:

   • административна база данни – състояние на обучаеми, преподаватели, учебна документация;
   • образователна база данни - образователни продукти;
   • e-mail комуникация между обучаеми и преподаватели;
   • on-line връзка между обучаеми и преподаватели;
   • виртуална класна стая;

Обучението се осъществява чрез самостоятелен комуникационен канал и съвременна информационна и комуникационна техника.

Дейността на направлението се реализира от екип висококвалифицирани специалисти, както следва:

- администратори за технологично и логистично осигуряване на програмата за дистанционно обучение;

- технически състав, отговорен за поддръжката и експлоатацията на техническите средства и за осигуряване на безпрепятствена манипулация със системата за web -базирано дистанционно обучение;

- преподавателски състав за извършване на web-базирано дистанционно обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности, които осигуряват и учебните материали.

Успехът на над 7000 обучени лица и реализирали се на пазара на труда е неоспоримо доказателство за изключително високите стандарти на преподаване в системата на Учебен център ЕВРОДРАЙВ

Начало За нас