ППТ-Електрозадвижване

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/монтьор на подемно-транспортна техника с електрозадвижване/

mkran

Професия Подемно - транспортна техника, с електрозавдижване дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на подръжкана и ремонта на кулокранове, мостови и козлови и портални кранове. Обучението по тази професия се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения.

При упражняването на професията се извършват следните дейности:

 • Да извършва диагностика за основни механизми и системи на кулокранове, мостови и козлови и портални кранове ;
 • Да извършва техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи, изпитания и регулировки на основните агрегати и цялостно на кулокранове, мостови и козлови и портални кранове ;
 • Да открива и отстранява технически неизправности и повреди в кулокранове, мостови и козлови и портални кранове в зависимост от модулите, по които се обучава;
 • Да управлява кулокранове, мостови и козлови и портални кранове, в зависимост от изучавания модул в задължителната професионална подготовка или свободно избираемата подготовка;
 • Да извършва ежедневно техническо обслужване;
 • Да извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане на отговорности

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят във:

 • Фирми, извършващи търговия с подемно-транспортна техника;
 • Фирми, изпълняващи дейности свързани подръжка с подемно-транспортна техника;
 • Фирми, изпълняващи дейности свързани с подемно-транспортна техника;
 • Собствена фирма за ремонт на подемно-транспортна техника.

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и в учебна работилница в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплом за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 2 бр.;
 • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

Успешно завършилите обучението си по тази специалност получават:

Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

 • При пълен курс на обучение от 660 учебни часа;
 • При проведен Държавен изпит за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО.

Удостоверение за професионално обучение

 • При непълен курс на обучение – по малко от 660 учебни часа;
Начало ППТ-електрозадвижване