Сладкар

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/производство на сладкарски изделия/

sladkar3

Професия Производство на сладкарски изделия дава на обучаемите необходимите знания и практически умения.

След завършване на професионалното обучение по професията “Хлебар - сладкар”, специалност “Производство на сладкарски изделия”, обучаваният трябва:

Да знае:

 • Терминологията за ЗБУТ;
 • Задълженията на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве и по отношение на някои категории работещи;
 • Различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
 • Изискванията за професионален и здравословен риск;
 • Различни видове защитни приспособления;
 • Средства за сигнализация и маркировса;
 • Действието на пожарогасителните апарати;
 • Основните икономически проблеми;
 • Същността и функционирането на пазара и пазарните механизми;
 • Измерителите в икономиката;
 • Кои са публичните блага;
 • Основните принципи и механизми на международната търговия;
 • Как се избира местоположението на предприятието;
 • Организацията на производствената дейност;
 • Принципите и механизмите за инвестиране и финансиране в предприятието;
 • Основните елементи и принципи на пазара на труда;
 • Политиката на предприятието в областта на ценообразуването;
 • Маркетинговата политика на фирмата;
 • Основните техники на мениджмънта и правилата за спазване на фирмената култура;
 • Основин термини на изучавания език;
 • Основни изрази и лексика, свързани с пряката работа;
 • Остовите на стандартизацията;
 • Влиянието на стандартизацията върху качеството на техническата документация и изделията;
 • Изискванията на БДС за изработване и разчитане на техническа документация;
 • Правилата за проектиране, изобразяване и оразмеряване на изделията;
 • Основните графични означения на елементи в схеми;
 • Специфичните понятия и теоретичните основи на изграждането на машините;
 • Натоварването, което изпитват машинните елементи и е основа за техните изчисления и изработка;
 • Основните материали за различните машинни елементи в зависимост от техните конструктивни особености;
 • Предназначението, устройството, конструктивните особености и приложение на основните видове машинни елементи;
 • Електрическите величини, явления и закони;
 • Видовете, принципа на работа и приложението на електронните елементи и устройства;
 • Видовете, устройството и приложението на електрическите машини и апарати;
 • Електроизмервателните системи и схеми;
 • Да изобразява блокова схема на САР и намира съответствието между нея и показана принципна схема на САР;
 • Да определя предназначението на конкретен елемент в показана със стандартните означения схема и обяснява действието на схемата;
 • Да свързва показана схема на САР и пояснява нейното действие;
 • Да определя предназначението на съвременните елементи в системи за автоматизация на машиностроенето;
 • Видовете замърсители и влиянието им върху храните;
 • Хигиенните изисквания при производството на храни;
 • Хигиенните показатели и значението им за хранителната безопасност;
 • Преодотвратяване образуването на вредни веществао при технологичен процес и запазване ан хранителната стойност;
 • Системата и органите за държавен контрол;
 • Нормативните документи по хранителна безопасност;
 • Правилата за поддържане хигиенното състояние на производствен обект;
 • Морфологичните особености, механичния и химичен състав на суровините и материалите за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия;

Да умее:

 • Да работи с нормативните актове;
 • Да прилага теоретичните знания при решаване на казуси за работната среда;
 • Да попълва трудов договор;
 • Да преценява професионалния и здравен риск;
 • Да анализира начини и средства за защита и ограничение на вредните фактори;
 • Да извършва самостоятелна преценка на риска на дадено работно място;
 • Да преценява пожарната опасност на обектите и да демонстрира работа с пожарогасителни уреди и съоръжения;
 • Да преценява травмите и да извършва първична долекарска помощ;
 • Да взема икономически целесъобразни решения, които са продиктувани както от индивидуалните, така и от обществените интереси;
 • Да взема решение за избор на местоположението на предприятието;
 • Да набира самостоятелно информация за основните фактори, които ще влияят на конкурентната му дейност и да взема правилни решения;
 • Да прави анализ на рисковете свързани с инвестициите и да взема оптимални решения;
 • Да изчислява самостоятелно цена на продукт, чрез калкулиране на разходите по икономически елементи;
 • Самостоятелно да проучва пазара и да разработва бизнес стратегии;
 • Да прави анализ на конкурентната среда;
 • Да разработва ефективан управленска структура на фирмата;
 • Да взема правилни управленси решения;
 • Да разбира основната идея, изложена в кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното място;
 • Да разбира при четене стандартната техническа документация, свързана със суровините, материалите, машините и съоръженията в производсвото;
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език;
 • Да прилага теоретичните знания при решаване на проблемно - познавателни задачи с практическа насоченост;
 • Да разчита сборни чертежи и схеми;
 • Да изобразява и оразмерява основните видове съединения и свързващи детайли;
 • Да прилага изискванията на БДС при изработване и разчитане на чертежи и схеми;
 • Да изработва чертежи на детайли със средна сложност;
 • Да работи с учебна, техническа и справочна литература;
 • Да прилага теоретичните знания в конкретни интелектуални дейности;
 • Да анализира протичането на процесите;
 • Да разкрива и установява причинно - следствени връзки и закономерности;
 • Да разчита техническа документация;
 • Да осъществява необходимите прогнози и решава технически познавателни задачи;
 • Да подбира правилно електротехническите материали;
 • Да изчислява величините и параметрите на електрическите вериги;
 • Да чертае схеми;
 • Да подбира правилно ел. машини в зависимост от изискванията на технологичните процеси;
 • Да познава електронните елементи и устройства и да чертае схемите им;
 • Да измерва ел. ток и напрежение;
 • Да прилага методи за предотвратяване предаването на хранителни отравяния; и инфекции чрез храната;
 • Да преценява безопасността на храните, според хигиенните им показатели;
 • Да преценява санитарното състояние на производствен обект;
 • Да прилага в практиката изискванията на нормативните документи по хранителна безопасност;
 • Да изпълнява програми за добра производствена практика и добра хигиенна практика;
 • Да определя опасностите в критични контролни точки;
 • Да спазва изискванията на ЕС за производство на храни и напитки;
 • Да разпознава суровините и материалите по вид, сорт и качество;
 • Да окачествява суровини по различните качествени показатели;
 • Да извършва сравнителен анализ;
 • Да съхранява според изискванията суровините и материалите;
 • Да подбира заместители на основните суровини за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
 • Да спазва хигиенните изисквания при приемане и съхранение на суровините и материалите;
 • Да извършва ръчни операции;
 • Да прилага технологията на производство на различните асортименти хляб, хлебни и сладкарски изделия;
 • Да подготвя машините и съоръженията за работа;
 • Да извършва първична отчетност на суровините, материалите и готовата продукция;
 • Да разпознава и описва устройството и принципа на действие на различните типове машини и съоръжения;
 • Да подготвя машините и съоръженията за работа;
 • Да сглобява и разглобява работните органи при почистване;
 • Да обслужва безопасно машините и съоръженията;
 • Да открива отклоненията от нормалните режими на работа;
 • Да предприема необходимите действия при възникнали аварийни ситуации;
 • Да прилага хигиенните норми и изисквания;
 • Да прилага теоретичните знания в практическата дейност, при анализ, преценка, избор и моделиране на технологичните процеси и технологичното обзавеждане;
 • Да разкрива и установява взаимна връзка и обусловеност между процесите и вида на апаратите;
 • Да анализира условията, при които протичат процесите и установява контрол врху тях, чрез регулиране на параметрите им;
 • Да взема средна проба;
 • Да приготвя микроскопски перпарати и различава по микроскопската картина различните групи микроорганизми;
 • Да приготвя хранителни среди за култивиране на микроорганизми;

Обучението по тази професия се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят във:

 • Вериги сладкарници;
 • Фирми за производство на сладкарски изделия;
 • Фирми – работещи в областа на хранително вкусовата промишленост ;
 • Собствена фирма за производство на сладкарски изделия.

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и в учебна работилница в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплом за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 2 бр.;
 • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

Успешно завършилите обучението си по тази специалност получават:

Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

 • При пълен курс на обучение от 660 учебни часа;
 • При проведен Държавен изпит за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО.

Удостоверение за професионално обучение

 • При непълен курс на обучение – по малко от 660 учебни часа;
Начало Сладкар