Английски език - ниво В1

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/английски език - ниво В1/

Общ брой часове: 120
Брой часове по теория: 48
Брой часове по практика: 72
Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно -неделна
Организационна форма: групово обучение

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

І. Характеристика на обучението „Английски език В1":
Обучението е с продължителност 120 уч. часа и завършва с изпит – писмен тест.
По време на обучението курсистите попълват 3 междинни теста и 1 заключителен тест за контрол на езиковите знания и речево -комуникативните умения.

ІІ. Цел на обучението - чрез система от дейности по английски език да се постигне ниво на комуникативна компетентност В1 според европейската езикова рамка.

ІІІ. Основната методика на преподаване е е насочена към задълбочаване и обогатяване граматичните познанията на обучаемите и насърчаването им още по-успешно да развият четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане.

ІV. Методическите подходи са:

  • граматико-преводният метод
  • директен метод
  • аудио-лингвален метод
  • комуникативен подход
  • цялостна физическа реакция

- например заповедни тренировъчни упражнения в устна форма

- ситуационни диалози

- интервюта

Успешно се прилагат следните методически похвати:

  • индивидуален подход
  • работа по двойки
  • работа по групи
  • игрови подход
  • направлявано четене
  • беседа
  • диктовка
  • ролева игра
  • свободна дискусия, в която обучаемите изразяват собственото си мнение, което също доближава учебната комуникация до реалното общуване
  • комуникативни игри

Използването на всички тези методи спомага обучението да се проведе в условия на сътрудничество между обучаемите и те да учат докато се забавляват.

V. След приключване на обучението „Английски език В1", обучаемите задълбочават граматичните си познания, могат да разбират съществени моменти от разговор на стандартен език, могат да участват в разговори по теми, които са им познати, могат да изразят своето отношение както в устна, така и в писмена форма.

VІ. Изисквания към преподавателите в обучението „Английски езикВ1", съгласно ДОИ:

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалностите "Английски език", "Английски и български език" или

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с преминат курс за преквалификация или специализация по „Английски език".

VІІ. Брой на обучаваните в една група – обучението се извършва на групи от 8 до 12 човека в една група. Този брой на обучаемите осигурява възможност да се постигне успешно индивидуализиране и диференциране на обучението, да се осъществи пълноценен контакт между преподавателите и обучаемите.

На всеки курсист се осигуряват учебник и учебна тетрадка по английски език New Headway the Third edition – Pre-intermediate, работни тетрадки, химикали, компакт дискове по английски , цветни маркери и др. Съчетанието на използването на учебника с работната тетрадка, придружена от записи на упражнения (на CD) прави процеса на обучение завършен.

VІІІ. Учебна програма

№ по Ред

 Наименование на модулите

 Общ брой часове

 Брой часове по теория

 Брой часове по практика

1.

Преговор - сегашно, минало, бъдеще време

Въпроси и въпросителни местоимения 

Части на речта -прилагателни и предлози

 6
2. Четене с разбиране-Blind date- статия от списание

Слушане с разбиране-Best friends

Сегашни времена- сегашно просто и сегашно продължително

 6  3  3
3. Създаване на диалог, задаване на въпроси

Четене с разбиране-Tale of two cities

Описание на любима стая; дискусия

 6  2  4
4. Минали времена -минало просто и минало продължително

Наречия; изрази за време -дата, месец, година

Разказване на история -местоположение на наречия и прилагателни

 6  2  4
5. Количество- much/many; some/any

Храни, предмети в банята, пазаруване; цени

Писане- пощенска картичка, синоними при писане

 6  2  4
6. Междинен тест 1

Глаголи с –ing или инфинитив

Бъдещи намерения

 6  2  4
7. Прилагателни с –ed и –ing

Прилагателни изразяващи чувства

Четене с разбиране Brat camp

Слушане с разбиране; попълване на формуляр

 6  2  4
8. Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните

Сравняване на два града

Четене с разбиране- London-the world in one city

Описание на място -Моят роден град

 6  2  4
9. Сегашно перфектно и минало просто време

Предлозите for и since

Преговор на времената

 6  2  4
10. Професии: произношение -ударение в думите

Съставяне на диалог

Слушане с разбиране -интервю

 6  2  4
11. Писане на биография

Глаголите Have to , should и must

При доктора -болести и симптоми

Дискусия и съставяне на диалог

 6  2  4
12. Междинен тест 2

Условни изречeния от първи тип

Четене с разбиране -текст

 6  2  4
13. Страдателен залог

Свързване на глаголи и съществителни; lose weight, tell a lie, etc.

Писане на отзив за книга или филм.

 6 3 3
14. Втори тип условни изречения

Фразеологични глаголи -Буквални и идиоматични

Ударение в изречението

Слушане с разбиране

6 3 3
15. Сегашно перфектно продължително

Сравняване на сегашно перфектно продължително със сегашно перфектно просто

Често употребявани глаголи-bring, take, come, go

 6  2  4
16. Междинен тест 3

Изрази от ежедневието

Слушане с разбиране -песен

 6  2  4
17. Дискусия- Пет места на които бих искал да отида

Писане -За и против пътуването с влак

Говорене- Даване на съвет-If I were you

 6  2  4
18. Изрази от ежедневието- даване на напътствия: The hotel is opposite the car park

Произношение- интонация при числата; Как да звучим учтиво

Свързване на идеи, свързващи думи- still, just , unfortunately

 6  2  4
19.

Преговор

Писане на писма и e-mails- официални и неофициални изрази

Четене с разбиране

 6  4 2
20  Заключителен тест.  6  6  
 Общо  120  48  72
Начало Английски език - ниво B1