Ръководител транспортно предприятие

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

За професионална компетентност

/ръководител на транспортно предприятие/

ВАЖНО !!! Съгласно действащия закон у нас, посещението на този курс НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, но осмислянето и разбирането на материята изискват по-задълбочена подготовка, включваща примери от транспортната практика и проведена от експерти с дългогодишен управленски опит.

Всички кандидати се явяват на изпит пред ИА"Автомобилна администрация" и след успешното полагане на изпита получават единствения международно признат документ в рамките на европейската общност - Удостоверение за професионална компетентност, издадено от компетентния орган на Р България - ИА"Автомобилна администрация". Образецът на този документ е публикуван и в действащат Директива на 98/76/ЕС относно допускането до професията на автомобилния превозвач.

Изпитите се организират на сесии, които се обявават предварително на страницата на ИА"АА" По този начин бихте могли да планирате къде и кога да се явие на изпит. Необходимо условие е, предварително да подадете документи за явяване на изпит в съответната Регионална дирекция на "Автомобилна администрация", а именно: формуляр по образец, оригинална диплома за завършено образование (прадставя се), както и бордеро от внесена държавна такса в размер на 25.00 лв. по сметката на ИА"АА".

Ако все пак прецените , че ви е нужна професионална помощ

В рамките на курса се разглеждат следните теми, посочени в Директива 98/76/ЕО:

 • Данъчен режим;
 • Търговско и финансово управление на предприятието;
 • Начин на плащане и финансиране;
 • Изчисление и себестойност;
 • Ценообразуване, тарифиране и условия за извършване на превозите;
 • Застраховка;
 • Разпоредбите за достъп до професията и управлението и;
 • Технически норми и експлоатация;
 • Тегла и размери на превозните средства;
 • Безопасност на движението;
 • Законови, подзаконови и административни разпоредби в областта на пътното движение;
 • Пътна мрежа;
 • Международен регламентационен режим;
 • Формалности и процедури, които се прилагат при преминаване през граница;
 • Основни разпоредби в областта на пътното движение по държави.

Обучението е индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения, решаване на казуси, отворени и затворени въпроси.
Цена на курса- 300 лева

Мениджмънтът е умение да се управляват финансовите, материалните и човешките ресурси на фирмата, с оглед осъществяването на ефективна организация на транспортния процес и получаването на печалба.

Днес всеки ръководител на транспортна фирма, която осъществява международни превози на товари и пътници трябва да притежава творчески способности и да бъде едновременно компетентен:

 • Относно спецификата на международните автомобилни превози;
 • В планирането на транспортната дейност;
 • В осъществяването на своята дейност в конкурентна среда, в която оцеляват най-подготвените.

За да избегнат рисковете за своите предприятия, ръководителите трябва непрекъснато да повишават икономическата и управленската си квалификация. Това е и целта на изискването за професионална компетентност за ръководители на фирми, които кандидатстват за достъп до пазара на автотранспортната дейност, съгласно закона за автомобилните превози.

Начало Автошкола Курсове автошкола Ръководител на транспортно предприятие