Горска техника ТВК-Г

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

За придобиване правоспособност за работа със земеделска и горска техника категория ТВК-Г

Обучение за придобиване правоспособност за работа със земеделска и горска техника с хидравлични кранове и челюстни товарачи категория ТВК- Г

/горска техника ТВК Г/

gorska tehnika1

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на придобилите правоспособност за работа с хидравлични кранове и челюстни товарачи

I. Характеристика на работите

 • Извършва самостоятелно подготовката на хидравлични кранове и челюстни товарачи за работа;
 • Извършва самостоятелно регулировките и подбира режимите на работа на хидравлични кранове и челюстни товарачи;
 • Работи самостоятелно с хидравлични кранове и челюстни товарачи;
 • Самостоятелно отстранява появили се в процеса на работа неизправности и извършва шлосерско - ремонтни работи с малка сложност т.е. без да е необходимо използуването на специално оборудване;
 • Извършва самостоятелно ежедневното техническо обслужване на хидравлични кранове и челюстни товарачи и операциите от периодичното техническо обслужване не изискващи използуването на диагностични уреди;
 • Извършва подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на хидравлични кранове и челюстни товарачи;
 • Изпълнява правилата за безопасност и пожарна безопасност.

II. Трябва да знае:

 • Устройството, монтажа, подготовката за работа и демонтажа на хидравлични кранове и челюстни товарачи;
 • Комплекта приспособления към хидравлични кранове и челюстни товарачи;
 • Изискванията при товарене и разтоварване на дървени материали с хидравлични кранове и челюстни товарачи;
 • Изискванията за безопасност и пожарна безопасност при работа с хидравлични кранове и челюстни товарачи;
 • Начините за откриване и отстраняване на най-често възникващите неизправности при работа с хидравлични кранове и челюстни товарачи;
 • Правилата за техническото обслужване на хидравлични кранове и челюстни товарачи;
 • Правилата за съхраняване на хидравлични кранове и челюстни товарачи;
 • Основните правила, които трябва да знае операторът на хидравлични кранове и челюстни товарачи за оповестяване на началото на товаренето;
 • Основните правила за работа и определянето на опасната зона при хидравлични кранове и челюстни товарачи;
 • Основните правила преди започване на работа с хидравлични кранове и челюстни товарачи при поставяне на стабилизаторите;
 • Основните правила при захващане на материалите с челюстите на грайфера

III. Цел и задачи на обучението:

Завършилите курса на обучение да придобият необходимите специализирани знания и практически умения за самостоятелна работа с хидравлични кранове и товарачи.

Задачи:

 • Да се усвоят от обучаемите необходимите знания и практически умения за подготовка на хидравлични кранове и товарачи за работа;
 • Да се усвоят от обучаемите необходимите знания и практически умения за самостоятелна работа с хидравлични кранове и товарачи;
 • Да се усвоят от обучаемите необходимите знания и практически умения за самостоятелно отстраняване на появили се в процеса на работа неизправности;
 • Да се усвоят от обучаемите необходимите знания и практически умения да извършват самостоятелно техническо обслужване на хидравлични кранове и товарачи;
 • Завършилите курса на обучение да могат да извършват подготовка за краткосрочно и дългосрочно съхранение на хидравлични кранове и товарачи.

Обучението се извършва в неактивните за работа с горска техника сезони от м. Септември до м Май.

Изпитите се провеждат пред представител на Минисерство на земеделието и храните.

Групово обучение минимум 10-15 човека - теория в специално оборудван кабинет и на полигон в групи по 2-3 души.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ съгласувана с Минисерство на земеделието и храните и КТИ

Необходими документи за записване в курс придобиване на правоспособност за работа с горска техника:

 • курсиста да има навършени 18г и свидетелство за правоспособност за категория Твк;
 • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от шофьорска книжка
 • медицинско свидетелство за Твк;
 • снимки паспортен формат - 1 бр и 1 бр. на магнитен носител (CD);
 • заявление по образец;
 • декларация за защита на личните данни;

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от Министерство на земеделието и храните

 

Начало Автошкола Курсове за земеделска и горска техника Горска техника ТВК Г