Моторни триони Т ПС

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

За моторни триони и храсторези

Обучение за придобиване правоспособност за работа със земеделска и горска техника категория ТПС преносима и стационарна техника (моторни триони и храсторези)

/моторни триони ТПС/

trioni5

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на придобилите правоспособност за работа с моторни триони и храсторези

I. Характеристика на работите

 • Извършва самостоятелно подготовката на моторните триони и храсторези за работа;
 • Извършва самостоятелно регулировката на моторните триони и храсторези;
 • Работи самостоятелно с моторните триони и храсторези;
 • Самостоятелно отстранява появили се в процеса на работа неизправности и извършва шлосерско - ремонтни работи с малка сложност т.е. без да е необходимо използуването на специално оборудване;
 • Извършва самостоятелно ежедневното техническо обслужване на моторните триони и храсторези и операциите от периодичното техническо обслужване не изискващи използуването на диагностични уреди;
 • Извършва подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на моторните триони и храсторези;
 • Изпълнява правилата за безопасност и пожарна безопасност.

II. Трябва да знае:

 • Предназначението, устройството и регулировките на моторните триони и храсторези;
 • Комплекта приспособления към моторните триони и храсторези;
 • Изискванията при извършване на различните видове сечи;
 • Изискванията за безопасност и пожарна безопасност при работа с моторните триони и храсторези;
 • Начините за откриване и отстраняване на най-често възникващите неизправности при работа с моторните триони и храсторези;
 • Правилата за техническо обслужване на моторните триони и храсторези;
 • Правилата за съхраняване на моторните триони и храсторези;
 • Oсновните правила за работа и определянето на разхода на ГСМ и производителността.

III.Цел и задачи на обучението:

Завършилите курса на обучение да придобият необходимите специализирани знания и практически умения за самостоятелна работа с моторни триони и храсторези.

Задачи:

 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения за подготовка на моторните триони и храсторези за работа;
 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения за самостоятелна работа с верижни моторни триони и храсторези;
 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения за самостоятелно отстраняване на появили се в процеса на работа неизправности;
 • Да се усвоят от обучаваните необходимите знания и практически умения да извършват самостоятелно техническо обслужване на верижни моторни триони и храсторези;
 • Завършилите курса на обучение да могат да извършват подготовка за краткосрочно и дългосрочно съхранение на верижни моторни триони и храсторези.

Обучението се извършва в неактивните за работа с горска техника сезони от м. Септември до м Май.

Изпитите се провеждат пред представител на Минисерство на земеделието и храните.

Групово обучение минимум 10-15 човека - теория в специално оборудван кабинет и на полигон в групи по 2-3 души.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ съгласувана с Минисерство на земеделието и храните и КТИ

Необходими документи за записване в курс за мотокаристи и електрокаристи:

 • курсиста да има навършени 18г.;
 • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 1 бр и 1 бр. на магнитен носител (CD);
 • заявление по образец;
 • декларация за защита на личните данни;

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от Министерство на земеделието и храните

 

 

Начало Автошкола Курсове за земеделска и горска техника Моторни триони ТПС