Румънски език - ниво А1

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/румънски език - ниво А1/

Общ брой часове: 100
Брой часове по теория: 40
Брой часове по практика: 60
Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно -неделна
Организационна форма: групово обучение

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

І. Характеристика на обучението „Румънски език А1":
Обучението е с продължителност 100 уч. часа и завършва с изпит – писмен тест.
По време на обучението курсистите попълват 4 междинни теста и 1 заключителен тест за контрол на езиковите знания и речево -комуникативните умения.

ІІ. Цел на обучението - чрез система от дейности по румънски език да се постигне ниво на комуникативна компетентност А1 според европейската езикова рамка.

ІІІ. Основната методика на преподаване е усвояване на най-често използвани думи и изречения и елементарна граматика за ежедневно общуване на румънски език. Обучаваните придобиват умения да се изразяват в сегашно, минало и бъдеще време. Тези умения са подбрани за трайно запаметяване на думи и граматика за създаване на увереност при прилагането им в реален разговор.

ІV. Методическите подходи са:

  • граматико-преводният метод
  • директен метод
  • аудио-лингвален метод
  • комуникативен подход
  • цялостна физическа реакция

- например заповедни тренировъчни упражнения в устна форма

- ситуационни диалози

- интервюта

Успешно се прилагат следните методически похвати:

  • индивидуален подход
  • работа по двойки
  • работа по групи
  • игрови подход
  • направлявано четене
  • беседа
  • диктовка
  • ролева игра
  • свободна дискусия, в която обучаемите изразяват собственото си мнение, което също доближава учебната комуникация до реалното общуване
  • комуникативни игри

Използването на всички тези методи спомага обучението да се проведе в условия на сътрудничество между обучаемите и те да учат докато се забавляват.

V. След приключване на обучението „Румънски език А1", обучаваните получават основни граматични познания: изразяване на сегашни, минали и бъдещи действия; усвояват ключова лексика по теми от ежедневието; придобиват умения за разбиране и разговаряне в ежедневни ситуации.

VІ. Изисквания към преподавателите в обучението „Румънски А1", съгласно ДОИ:

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалностите "Румънски език", "Румънски и български език" или

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с преминат курс за преквалификация или специализация по „Румънски език",( в случая – магистър "Лингвистика и комуникация в румънския език" – Букурещки университет).

VІІ. Брой на обучаваните в една група – обучението се извършва на групи от 8 до 15 човека в една група. Този брой на обучаемите осигурява възможност да се постигне успешно индивидуализиране и диференциране на обучението, да се осъществи пълноценен контакт между преподавателите и обучаемите.

На всеки курсист се осигурява учебник и учебна тетрадка по румънски език , работни тетрадки, химикали, компакт дискове по румънски език, цветни маркери и др. Съчетанието на използването на учебника с работната тетрадка, придружена от записи на упражнения (на CD) прави процеса на обучение завършен.

VІІІ. Учебна програма

№ по Ред

 Наименование на модулите

 Общ брой часове

 Брой часове по теория

 Брой часове по практика

1. 1. Азбука – гласни и съгласни.Дифтонзи.Трифтонзи.  4
2. Урок №1 Кой сте вие? Лични местоимения;Спомагателен глагол"съм"-в трите форми:положителна,отрицателна, въпросителна.  4  2  2
3. Съществително име-род и число.Местоимение за учтивост; въпросителни частици-кой? какъв,какво, каква,какви?  4  2  2
4. Числителни бройни (от 1 до 19).Въпросителни местоимения и притегателни-колко? Интонация.Диалози.Упражнения.  4  2  2
5. Урок 2. В една курсова зала.Предлози- в,на , за, от. Дните на седмицата. Месеците. Годишните времена. Диалози. Упражнения.  4  1  3
6. Граматика – съществително име. Съществителни имена от мъжки род, женски род, среден род.Число на същ.имена – единствено число и множествено число.Подготовка за провеждане на тест 1.  4  2  2
7. Числителни броини от 20 до 1000, 1 милион,1 милиардесетки, стотици, хиляди, милиони. Провеждане на писмен тест.  4  2  2
8. Урок 3-В едно студентско общежитие. Предлози - от; защото ; още.Спомагателен глагол "имам" – в трите форми: положителна , отрицателна , въпросителна.  4  1  3
9. Граматика. Неопределително местоимение. Много, малко , няколко. Отрицателни местоимения: никой , нищо . Наречие: твърде (много) ; съюз "и". Диалози. Упражнения.  4  2  2
10. Урок 4 - Ние сме в Букурещ. Колко струва? Антоними. Граматика- определителен член – за единствено и множествено число.  4  2  2
11. Граматика: Неопределително местоимение и прилагателно , всички; Прилагателно име. Прилагателно име с 4 форми. Словоред. Съгласуване. Показателни местоимения и прилаготелни за близост. Диалози. Упражнения.  4  2  2
12. Урок 5 – в един работен ден.  4  1  3
13. Граматика – глаголи . Спрежение. Глагол от първо спрежение, второ и трето спрежение. Глагол + предмет + съществително име. Наречие: твърде (много).  4  2  2
14. Урок 6 – Какво ще правим днес? (Текст). Съчинение по темата. Разговори. Граматика – Глаголи от I спр.,IV спр. и V спр. Неправилни глаголи 4 1 3
15. Показателни местоимения и прилагателни за отдалеченост.  4  2  2
16. Урок 7 – Преговор. Превеждане на тест 1. Разговори по тема. Диалози. Диктовки.  4  1  3
17. Урок 8 – В столовата. Кухненски предмети, прибори за маса.  4  1  3
18. Глаголи – неправилни глаголи от I и IV спр. Сегашно време на глаголите: стоя, давам, вземам, ям, пия.  4  2  2
19. Минало свършено време на глаголите.Формиране на миналото причастие на глаголите от различните спрежения – редуване на гласни и съгласни. Предлог + съществително име(определено). Подготовка за провеждане на тест №2  4  2  2
20. Провеждане на писмен тест 2. Четиво. В ресторанта. Румънската кухня – специфика. на типични румънкси ястия. Напитки – алкохолни и безалкохолни. Прилика и разлика между българската и румънската кухня.  4  1
21. Урок 9 – Екскурзия до Синая. Антоними на определени прилагателни и наречия. География на Румъния – полезни изкопаеми, релеф, природни богатства, географски зони. 4 1 3
22. Граматика – винителен падеж на личните местоимения. Прилагателни имена с три форми, с две форми , с една форма. 4 2 2
23. Показателни местоимения и прилагателни за отдалеченост. Разговор на тема: На екскурзия, на море и балкан. 4 2 2
24. Урок 10 – За покупки. Хранителни стоки. 4 1 3
25. Подчинителни наклонения. Глаголът "мога" плюс инфинитив 4 2 2
 Общо  100  40  60
Начало Румънски език - ниво А1