Румънски език - ниво А2

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/румънски език - ниво А2/

Общ брой часове: 100
Брой часове по теория: 40
Брой часове по практика: 60
Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно -неделна
Организационна форма: групово обучение

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

І. Характеристика на обучението „Румънски език А2":
Обучението е с продължителност 100 уч. часа и завършва с изпит – писмен тест.
По време на обучението курсистите попълват 4 междинни теста и 1 заключителен тест за контрол на езиковите знания и речево -комуникативните умения.

ІІ. Цел на обучението - чрез система от дейности по румънски език да се постигне ниво на комуникативна компетентност А2 според европейската езикова рамка.

ІІІ. Основната методика на преподаване е насочена към разширяване на граматичните познания на обучаемите и в процеса на обучението чрез използване на различни методи и разнообразие от комуникативни задачи да развият четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане.

По време на обучението се овладяват основни езикови умения, ключови думи и практични изрази, които могат да се използват в ежедневието и професионалния живот.

ІV. Методическите подходи са:

  • граматико-преводният метод
  • директен метод
  • аудио-лингвален метод
  • комуникативен подход
  • цялостна физическа реакция

- например заповедни тренировъчни упражнения в устна форма

- ситуационни диалози

- интервюта

Успешно се прилагат следните методически похвати:

  • индивидуален подход
  • работа по двойки
  • работа по групи
  • игрови подход
  • направлявано четене
  • беседа
  • диктовка
  • ролева игра
  • свободна дискусия, в която обучаемите изразяват собственото си мнение, което също доближава учебната комуникация до реалното общуване
  • комуникативни игри

Използването на всички тези методи спомага обучението да се проведе в условия на сътрудничество между обучаемите и те да учат докато се забавляват.

V. След приключване на обучението „Румънски език А2", обучаемите разширяват граматичните си познания: изучават словореда и структурата на съобщителните и въпросителни изречения, което им помага да развиват четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане, могат да разбират кратки обяви и съобщения, да четат кратки и лесни текстове, да водят последователен разговор по познати теми и дейности, да напишат кратък текст, писмо или благодарност.

VІ. Изисквания към преподавателите в обучението „Румънски А2", съгласно ДОИ:

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалностите "Румънски език", "Румънски и български език" или

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с преминат курс за преквалификация или специализация по „Румънски език",( в случая – магистър "Лингвистика и комуникация в румънския език" – Букурещки университет).

VІІ. Брой на обучаваните в една група – обучението се извършва на групи от 8 до 15 човека в една група. Този брой на обучаемите осигурява възможност да се постигне успешно индивидуализиране и диференциране на обучението, да се осъществи пълноценен контакт между преподавателите и обучаемите.

На всеки курсист се осигурява учебник и учебна тетрадка по румънски език , работни тетрадки, химикали, компакт дискове по румънски език, цветни маркери и др. Съчетанието на използването на учебника с работната тетрадка, придружена от записи на упражнения (на CD) прави процеса на обучение завършен.

VІІІ. Учебна програма

№ по Ред

 Наименование на модулите

 Общ брой часове

 Брой часове по теория

 Брой часове по практика

1. Урок 11 – По телефона. Неправилни глаголи в подчинително наклонение.  4
2. Граматика. Бъдеще време на глагола. Относителни местоимения и прилагателни имена. Относителни наречия. Пряка и непряка реч. Подготовка за провеждане на тест.  4  2  2
3. Урок 12 – на лекар.
а) човешко тяло
б)лекарства
в)медицински термини
 4  1  3
4. Граматика: Лични местоимения във винител падеж - неясно изразени (неподчертани форми).Позиция на формите спрямо глагола. Предлог "на" + винителен падеж. Въпросителни местоимения.  4  2  2
5. Преговор – урок 13. Провеждане на тест 2  4  1  3
6. Урок 14 – Едно писмо от планината – текст. Писане на писмо. Разговор. Съчинение.  4  1  3
7. Неправилни глаголи от I спрежение и от III спрежение в сегашно време. Възвратни местоимения във винителен падеж . Възвратни глаголи – спрежение. Положение на възвр.местоимение спрямо глагола.  4  2  2
8. Урок 15 – В нов дом.
а) жилище
б) предмети в дома
 4  1  3
9. Граматика: Съществително име – дателен падеж с неопределен и определен член и собствени имена. Подготовка за провеждане на тест.  4  2  2
10. Урок 16 – В квартала "Балта алба"- текст. Съчинение: Моят квартал и моят дом.  4  1  3
11. Граматика: Родителен падеж на съществително име – единствено число и множествено число, с неопределен член и определен член. Четиво . Разходка из Букурещ. Подготовка за провеждане на тест.  4  2  2
12. Провеждане на писмен тест.
Урок 17 – Моето семейство.Родство – роднини.
 4  1  3
13. Граматика: Притежателни прилагателни. Родителен падеж на съществителни имена. Наречие за начин.  4  2  2
14. Урок 18 – На пощата – текст. Писане на поздравление. 4 1 3
15. Граматика: Дателен падеж на лични местоимения – неакцентирани форми. Императивни форми.Безлични глаголи – трябва, глаголни конструкции с дателен падеж.  4  2  2
16. Урок 19 – Планове за ваканцията – текст. Съчинение на темата; разговор.  4  1  3
17. Граматика: Други форми на бъдеще време. Въпросително местоимение и прилагателно относително. Какъв, каква, какво, какви? Относителни местоимения. Въпросителни и относителни прилагателни имена.  4  2  2
18. Граматика: Сравнителна степен на прилагателни имена и наречия. Преговор – урок 20.  4  2  2
19. Урок 21 – Отиваме на спектакъл. Театър, музика, кино. Разговор. Съчинение.  4  1  3
20. Граматика: Въпросително - относителни местоимения – винителен падеж, пряко допълнение. Диалози. Упражнения.  4  2
21. Урок 22 – В магазин "Униря". Облекло, обувки, бельо. 4 1 3
22. Граматика: Акцентирани ( подчертани ) форми на личните местоимения в дателен падеж. Употреба неопределителни местоимения – единият, другият. 4 2 2
23. Урок 23 – Рожден ден. Подготовка за провеждане на тест.
4 2 2
24. Граматика: Възвратни местоимения в дателен падеж. Глаголи с тях. Възвратни глаголи. 4 2 2
25.

Провеждане на писмен тест. 

Урок 24 – Каква професия да избера ?

4 2 2
 Общо  100  40  60

 

Начало Румънски език - ниво А2