Румънски език - ниво В1

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/румънски език - ниво В1/

Общ брой часове: 120
Брой часове по теория: 40
Брой часове по практика: 80
Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно -неделна
Организационна форма: групово обучение

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

І. Характеристика на обучението „Румънски език В1":
Обучението е с продължителност 120 уч. часа и завършва с изпит – писмен тест.
По време на обучението курсистите попълват 3 междинни теста и 1 заключителен тест за контрол на езиковите знания и речево -комуникативните умения.

ІІ. Цел на обучението - чрез система от дейности по румънски език да се постигне ниво на комуникативна компетентност В1 според европейската езикова рамка.

ІІІ. Основната методика на преподаване е насочена към задълбочаване и обогатяване граматичните познанията на обучаемите и насърчаването им още по-успешно да развият четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане.

ІV. Методическите подходи са:

  • граматико-преводният метод
  • директен метод
  • аудио-лингвален метод
  • комуникативен подход
  • цялостна физическа реакция

- например заповедни тренировъчни упражнения в устна форма

- ситуационни диалози

- интервюта

Успешно се прилагат следните методически похвати:

  • индивидуален подход
  • работа по двойки
  • работа по групи
  • игрови подход
  • направлявано четене
  • беседа
  • диктовка
  • ролева игра
  • свободна дискусия, в която обучаемите изразяват собственото си мнение, което също доближава учебната комуникация до реалното общуване
  • комуникативни игри

Използването на всички тези методи спомага обучението да се проведе в условия на сътрудничество между обучаемите и те да учат докато се забавляват.

V. След приключване на обучението „Румънски език В1", обучаемите задълбочават граматичните си познания, могат да разбират съществени моменти от разговор на стандартен език, могат да участват в разговори по теми, които са им познати, могат да изразят своето отношение както в устна, така и в писмена форма.

VІ. Изисквания към преподавателите в обучението „Румънски В1", съгласно ДОИ:

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалностите "Румънски език", "Румънски и български език" или

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с преминат курс за преквалификация или специализация по „Румънски език".(В случая –магистратура в букурещкия университет "Лингвистика и комуникация").

VІІ. Брой на обучаваните в една група – обучението се извършва на групи от 8 до 15 човека в една група. Този брой на обучаемите осигурява възможност да се постигне успешно индивидуализиране и диференциране на обучението, да се осъществи пълноценен контакт между преподавателите и обучаемите.

На всеки курсист се осигурява учебник и учебна тетрадка по румънски език , работни тетрадки, химикали, компакт дискове по румънски език, цветни маркери и др. Съчетанието на използването на учебника с работната тетрадка, придружена от записи на упражнения (на CD) прави процеса на обучение завършен.

VІІІ. Учебна програма

№ по Ред

 Наименование на модулите

 Общ брой часове

 Брой часове по теория

 Брой часове по практика

1. Граматика: Местоимения неакцентирани форми (дателен падеж + винителен падеж) на личните местоимения. Показатилни местоимения, прилагателни имена.Диалози. Упражнения.  4
2. Урок 25 – Един футболен мач. Разговори; специализирани думи.  4  1  3
3. Граматика: Императивна форма на глаголите – положителна и отрицателна форма. Съществително име – звателен падеж. Подготовка за провеждане на тест.  4  2  2
4. Урок 26 – Произход на румънския език. Упражнение. Разговорв по тема.  4  1  3
5. Граматика: Притежателно – прилагателно – 3лице единствено число и множествено число. Притежателни местоимения. Родителен падеж на въпросително – относително местоимение:кой ?  4  2  2
6. Урок 27 – При дядо и баба през ваканцията – текст. Съчинение по темата.  4  1  3
7. Граматика: Минало несвършено време; координация с други времена.  4  1  3
8. Подготовка за провеждане на тест:

а) превод от румънски език на български език

б) обратен превод

в) спрягане на глагола

г) антоними

д) звателни форми на съществителни.

 4  1  3
9. Провеждане на писмен тест. Проверка, разговор върху допуснатите грешки.
 4  1  3
10. Урок 28 – Преговор.

Урок 29 – текст за Румъния. Румъния – площ, география и история. Области, столица и големи градове. Природни богатства ; реки, планини. Климат.

 4  1  3
11. Граматика: Деепричастие – употреба. Превъзходна степен – прилагателни имена и наречие. Образуване на думите – прилагателни, наречия за начин. Собствени имена.  4  2  2
12. Урок 30 – Из румънската история.Четене и превод на исторически текст.  4  1  3
13. Граматика: Показателни местоимения и прилагателни имена – за близост, за отдалеченост. Глагол – действителен и страдателен залог.  4  2  2
14. Урок 31 – Румънската литература. Румънски поети и писатели. Превод на румънски стихотворения. 4 1 3
15. Граматика: Родително – дателна форма на неопределени местоимения и неопределен член.  4  2  2
16. Образуване на думи с умалителен суфикс – аш, -ика,-цел,-чел,- жел,-рел,-цика,-чика,-шор,-уца,-ица.  4  2  2
17. Урок 32 – Михай Елинеску – най – големият поет на Румъния.Превод на стихотворение от поета.  4  1 3
18. Граматика: Условно наклонение на глаголи. Образуване на думи с повторителния префикс –ре, отрицателни с – не. Подготовка за провеждане на текст.  4  2  2
19. Урок 33 – Из румънската литература. По Лучиан Блага из хрониката" Песента на възрастите".  4 1  3
20. Провеждане на писмен тест. Стихотворението –"Поезия " от Лучиан Блага. Разсъждения по текста.

Граматика: Числителни редни. Разговори по теми.

 4  1 3
21. Граматика: Числителни редни: първи, втори......... Писмен език – разговорен език. Поглед върху румънската литература. 4 1 3
22. Разговори: Моята професия. Моето жилище. Диалози. Упражнения. Граматика: Спрягане на глаголи в трите основни времена. 4 1 3
23. Румънска история. Превод на предварително подготвен текст. Родително – дателна форма на показателните местоимения. 4 2 2
24. Урок 34 – Румънската наука. Четене на текст от румънско списание. 4 1 3
25. Граматика: Неопределително местоимение: Някой, някоя, няколко, друг някой. Разговор по определена тема. Съчинение по дадена тема. 4 2 2
26. Урок 35 – Румънският склуптор Константин Брънкуш. Превод на текст от румънски вестник . Подготовка за провеждане на заключителен тест. 4 1 3
27. Урок 36 – Румънско изкуство.Граматика. Неправилни глаголи в минало предварително време. Провеждане на заключителния тест. 4 1 3
28. Урок 37 – Превод на откъс от повест. По "Журиак- Джордже Енеску" от Павел Къмпяну. 4 1 3
29. Урок 38 – Румънската култура . Бележити личности. Преговор. Упражнения. 4 1 3
30. Заключително занятие. Разговор по теми. Връчване на документа за завършен курс. 4 1 3
 Общо  120  40  80

 

 

Начало Румънски език - ниво В1