Към всички курсове

Любител шофьори

Условия за записване:

Общи условия при провеждането на шофьорски курс за водач на МПС от категория "В" в Учебен център "ЕВРОДРАЙВ":

За автошколата:

 1. Да осигури възможност за обучение в срок до 30 работни дни от записването на курсиста.
 2. Да осигури безвъзмездно на курсиста комплект учебници и помагала.
 3. Да осигури на курсиста възможност, в удобно за него, време да премине предвидените по учебна програма 31 мото часа по управление на автомобил. (Един моточас е равен на 40 мин. кормуване и 10 мин. инструктаж. Обикновенно се кормува по 2 моточаса по 40 мин. = 80 мин. + 10 мин. инструктаж = 90 мин.)
 4. Да осигури възможност за посещение на теоритичните занятия в рамките на 2 седмици от 17:00 часа. Учебния кабинет на автошколата се намира на ул. "Цар Асен " 31.
 5. След приключването на курса, да проведе необходимите вътрешни изпити и след успешното им издържане да издаде на курсиста "Удостоверения за преминато обучение по теория и по практика" и да подготви и представи в КД ДАИ документите му за изпит.
 6. Да осигури учебния автомобил с който се е обучавал курсиста и за провеждане на изпита му пред КД ДАИ.
 7. При евентуален неуспех за курсиста, да подготви и представи КД ДАИ документите му за поправителен изпит.

За курсиста:

 1. Да има навършени 17 години и 9 месеца.
 2. Да заплати такса за шофьорски курс от 500.00 лв. Таксата може да бъде платена с две или с три вноски, както следва:
 • Първа вноска при записването, но не по-малко от 100.00 лв. - това е цената за теоретичното обучение. Плащането става в административния офис на автошколата - ул. "Цар Асен " 31.
 • Втора вноска – преди започване на часовете по кормуване – 200 лв. Плащането на втората вноска става в административния офис на автошколата - ул. "Цар Асен " 31.
 • Трета вноска – останалите 200 лв. ,след преминаването на половината от часовете по кормуване - т.е. 16 моточаса = 8 пъти кормуване по 2 моточаса. Плащането на втората вноска става в административния офис на автошколата - ул. "Цар Асен " 31.
 1. Да попълни декларация с данни от лична карта, от диплома за завършено най-малко основно образование и да представи 2 бр. снимки.

За да се шофира докато е обучението по теория е необходимо да се заплати първата и втората вноска едновременно - 300 лв.

Тролейбусни шофьори

Условия за записване:

За допълнително обучение по чл.155, ал.10 от ЗДВП за управление на тролейбус в учебен център "Рулан".

За автошколата:

 1. Да осигури възможност за обучение в срок до 30 работни дни от записването на курсиста.
 2. Да осигури на курсиста възможност, в удобно за него, време да премине предвидените по учебна програма 10 мото часа по управление на тролейбус. (Един моточас е равен на 40 мин. кормуване и 10 мин. инструктаж. Обикновенно се кормува по 2 моточаса по 40 мин. = 80 мин. + 10 мин. инструктаж = 90 мин.)
 3. Да осигури възможност за посещение на теоритичните занятия в рамките на 4 дни. Учебния кабинет на автошколата се намира на ул. "Цар Асен " 31.
 4. След приключването на курса, да проведе необходимите вътрешни изпити и след успешното им издържане да издаде на курсиста "Удостоверения за преминато обучение по теория и по практика" и да подготви и представи в КД ДАИ документите му за изпит.
 5. Да осигури учебния тролейбус с който се е обучавал курсиста и за провеждане на изпита му пред КД ДАИ.
 6. При евентуален неуспех за курсиста, да подготви и представи КД ДАИ документите му за поправителен изпит.

За курсиста:

 1. Да има навършени 21 години.
 2. Да заплати такса за шофьорски курс от 550.00 лв. Таксата може да бъде платена с две или с три вноски, както следва:
 • Първа вноска при записването, но не по-малко от 200.00 лв.
 • Втора вноска – преди започване на часовете по кормуване – 200 лв. трета вноска – останалите 150 лв.

 Плащането на вноските става в административния офис на автошколата - ул. "Цар Асен " 31.

 1. Да представи при записването си:
 • Копие на лична карта;
 • Копие на шофьорска книжка с придобита категория Д ;
 • Kопие на диплома за завършено най-малко основно образование- заверява се от курсиста ;
 • Психологическо изследване за водач на МПС кат Д и Ттб;
 • Снимки-2бр.

Водачи превозващи опасни товари по шосе-АДР

За първоначално придобиване на документ

А. Основен курс- за превоз на опасни товари за класове от 2 до 9, без 7.

Задължителен. Продължителност – 18 учебни часа (3 дни)

 • Цел и приложение на ADR и нашето законодателство; задължения, отговорности, санкции;
 • Опасни свойства на вещества, класове и знаци за опасност;
 • Опаковки: изисквания, съвместен превоз на различни опасни товари;
 • Превозни средства: изисквания, оборудване и сигнализация;
 • Документация при превозите;
 • Правила при товарене, разтоварване и превоз;
 • Действия при аварийни случаи и оказване на първа помощ;
 • Изпит: - тест с 30 въпроса за 60 мин. (допустими грешки - 6);

Б. Превоз на опасни товари в цистерни.

Специализиран курс. Продължителност – 12 учебни часа (2 дни).

 • Типове цистерни и МПС: изисквания към тях, одобряване, сигнализация;
 • Специфика на различните вещества и допустимост за превоз в цистерни;
 • Правила при пълнене, разтоварване и движение по маршрута;
 • Документация при превоза
 • Действия при аварийни ситуации;
 • Изпит: - тест с 15 въпроса за 30 мин. (допустими грешки - 3)

В. Превоз на взривни вещества и изделия.

Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа (1 ден).

 • Структура и обхват на клас 1, класификационни кодове и групи на съвместимост;
 • Изисквания за опаковките и знаците за опасност;
 • Специфични разпоредби и забрани при превоз на взривни вещества и изделия;
 • Превозни средства: изисквания, оборудване, сигнализация;
 • Документация;
 • Действия при аварийни случаи;
 • Изпит: - тест с 15 въпроса за 30 мин. (допустими грешки - 3)

Г. Превоз на радиоактивни материали.

Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа (1 ден).

 • Естество на радиацията и последствията от нея; радиологични единици;;
 • Безопасност, защита и контрол при работа; радиационни дози;
 • Опаковки: видове, изисквания, маркировка, транспортни категории на товарите;
 • Изисквания към МПС, оборудване, сигнализация;
 • Правила и забрани при товарене и подреждане на товара;
 • Правила и ограничения за превоз; транспортен индекс;
 • Документация;
 • Задължения и отговорности на водача и действия при аварии;
 • Изпит: - тест с 15 въпроса за 30 мин. (допустими грешки - 3)

За удължаване на документ

Опреснителен курс

удължаване на срока на валидност на Удостоверение за превоз на опасни товари

Изпит

Един тест с 15, 20, 25 или 30 въпроса за 30, 40, 50 или 60 мин. – в зависимост от това за кои класове опасни товари ще се удължава срока на валидност на Удостоверението - доп.грешки – 3, 4, 5 или 6

Консултанти по безопасността при превоза на опасни товари-АДР

До 80 учебни часа ( до 10 дни)

Изпитите за придобиване или удължаване на „Удостоверение за преминато обучение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по шосе” се провеждат всеки последни четвъртък и петък на месеца.

Обучение се организира при набиране на поне трима кандидати.

Придобиване на „Удостоверение за преминато обучение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”.

Модул „Товари от Клас 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9” 48 часа Шест дни 350 лева

Модул „Клас 1” 4 часа по още половин ден, в зависимост от желаните модули 30 лева

Модул „Клас 2” 4 часа 30 лева

Модул „Клас 7” 4 часа 30 лева

Модул „Товари с UN номера 1202, 1203 и 1223” 4 часа 30 лева

Общата продължителност и цени на обучението са в зависимост от желаните от обучаваните модули. В продължителността и цената на обучението не са включени: до два дни за изпити пред съответния областен отдел „КД - ДАИ”; и за издаване на „Удостоверение за преминато обучение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”. В цената на обучението не са включени учебните помагала.

Необходими документи: документ, удостоверяващ самоличността на кандидата.

Забележка:Присъствието е задължително.

Удължаване на „Удостоверение за преминато обучение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”. Кандидата подава заявление в областният отдел „КД - ДАИ”, като посочва датата и мястото където желае да се яви на изпит. Заявлението се подава пет работни дни преди датата на изпита и е придружено с копие на валидно Удостоверение и платена изпитна такса.

Забележка:Допълнителното обучение за удължаване на удостоверението не е задължително.

Карта на водач- пътници и /или/ товари

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2010 Г. ОРГАНИЗИРАМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА

klasifikacia

“Карта за квалификация на водач на МПС”

Това е нов вид обучение, което се въведе на територията на всички страни-членки на ЕС, чрез Директивата за първоначално и периодично обучение на професионалните водачи – 2003/59/ЕО. В националното транспортно законодателство тази Директива е транспонирана чрез Наредба 41 на МТ.

Организираме следните курсове за фирмено и индивидуално обучение:

Курс за начална квалификация

На обучение за придобиване на първоначална квалификация подлежат професионалните водачи със свидетелства за управление от категории D1, D1+E, D, D+E, придобити след 10 септември 2008 г. и категории C1, C1+E, C, C+E, придобити след 10 септември 2009 г.

 • Пълен курс:

280 часа теория, от които 20 часа практика

Изисквания към водачите: за категории С и С+Е – навършени 18 години.

За категории D и D+Е – навършени 21 години.

 • Ускорен курс:

140 часа теория, от които 10 часа практика.

Изисквания към водачите: за категории С и С+Е – навършени 21 години.

За категории D и D+Е – навършени 23 години.

Курс за периодично обучение

35 часа теория, от които 5 часа практика За водачи придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E - преди 10.09.2008г., от подкатегории С1, C1+E и категории C или C+E - преди 10.09.2009г. Акцентите при практическото обучение са върху работа с дигитален тахограф, натоварване и укрепване на товарите и основните елементи на икономичното управление.

Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години.

Европейската Директива предоставя възможността на страните-членки да въведат стъпаловиден график за придобиването на картата за квалификация. Представяме ви графика, обявен от ИА "Автомобилна Администрация", който ще се прилага при превози на територията на страната. В случай, че изпълнявате международни автомобилни превози, ви съветваме да създадете необходимата организация и да преминете своевременно курса за обучение. Свържете се с нас при необходимост от допълнителна информация - процедури, цени, предстоящи обучения и записвания.

ГРАФИК

за явяване на периодично обучение

Водачи кат.: D1, D1+Е, D, D+Е Водачи кат: С1, С1+Е, С, С+Е
Придобита Правоспособност от-до I - ви курс Периодично обучение Придобита Правоспособност от-до I - ви курс Периодично обучение
Преди 31.12.70 До 31.12.09 Преди 31.12.70 До 31.12.10
01.01.71-31.12.80 До 31.12.10 01.01.71-31.12.80 До 31.12.11
01.01.81-31.12.90 До 31.12.11 01.01.81-31.12.90 До 31.12.12
01.01.91-31.12.00 До 31.12.12 01.01.91-31.12.00 До 31.12.13
01.01.01-10.09.08 До 10.09.13 01.01.01-10.09.09 До 10.09.14

Ръководител на транспортно предприятие

ВАЖНО !!! Съгласно действащия закон у нас, посещението на този курс НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, но осмислянето и разбирането на материята изискват по-задълбочена подготовка, включваща примери от транспортната практика и проведена от експерти с дългогодишен управленски опит.

Всички кандидати се явяват на изпит пред ИА"Автомобилна администрация" и след успешното полагане на изпита получават единствения международно признат документ в рамките на европейската общност - Удостоверение за професионална компетентност, издадено от компетентния орган на Р България - ИА"Автомобилна администрация". Образецът на този документ е публикуван и в действащат Директива на 98/76/ЕС относно допускането до професията на автомобилния превозвач.

Изпитите се организират на сесии, които се обявават предварително на страницата на ИА"АА" По този начин бихте могли да планирате къде и кога да се явие на изпит. Необходимо условие е, предварително да подадете документи за явяване на изпит в съответната Регионална дирекция на "Автомобилна администрация", а именно: формуляр по образец, оригинална диплома за завършено образование (прадставя се), както и бордеро от внесена държавна такса в размер на 25.00 лв. по сметката на ИА"АА".

Ако все пак прецените , че ви е нужна професионална помощ

В рамките на курса се разглеждат следните теми, посочени в Директива 98/76/ЕО:

 • Данъчен режим;
 • Търговско и финансово управление на предприятието;
 • Начин на плащане и финансиране;
 • Изчисление и себестойност;
 • Ценообразуване, тарифиране и условия за извършване на превозите;
 • Застраховка;
 • Разпоредбите за достъп до професията и управлението и;
 • Технически норми и експлоатация;
 • Тегла и размери на превозните средства;
 • Безопасност на движението;
 • Законови, подзаконови и административни разпоредби в областта на пътното движение;
 • Пътна мрежа;
 • Международен регламентационен режим;
 • Формалности и процедури, които се прилагат при преминаване през граница;
 • Основни разпоредби в областта на пътното движение по държави.

Обучението е индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения, решаване на казуси, отворени и затворени въпроси.
Цена на курса- 300 лева

Мениджмънтът е умение да се управляват финансовите, материалните и човешките ресурси на фирмата, с оглед осъществяването на ефективна организация на транспортния процес и получаването на печалба.

Днес всеки ръководител на транспортна фирма, която осъществява международни превози на товари и пътници трябва да притежава творчески способности и да бъде едновременно компетентен:

 • Относно спецификата на международните автомобилни превози;
 • В планирането на транспортната дейност;
 • В осъществяването на своята дейност в конкурентна среда, в която оцеляват най-подготвените.

За да избегнат рисковете за своите предприятия, ръководителите трябва непрекъснато да повишават икономическата и управленската си квалификация. Това е и целта на изискването за професионална компетентност за ръководители на фирми, които кандидатстват за достъп до пазара на автотранспортната дейност, съгласно закона за автомобилните превози.

Механик - извършване на предпътен преглед в транспортно предприятие

Механик

/за извършване на предпътен преглед в транспортно предприятие/

Курсове за за част от професия или пълен курс, както и организиране и провеждане на Държавен изпит за лица които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО по следните професиии и специалности:

1. Професия “Монтьор на селскостопанска техника”, код 621080,

1.1. Специалност “Механизация на селското стопанство”, код 6210801, втора степен на професионална квалификация.

2. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020,

2.1. Специалност “Автотранспортна техника”, код 5250201, втора степен на професионална квалификация,

2.2. Специалност “Пътностроителна техника”, код 5250202, втора степен на професионална квалификация.

Списък на професиите, които трябва да са завършили лицата, които могат да заемат длъжността:

А. Висше образование с образователна степен „магистър“ или „бакалавър“

 1. Двигатели с вътрешно горене.
 2. Автомобилен транспорт, трактори и кари.
 3. Автомобилна техника.
 4. Автомобилен транспорт.
 5. Селскостопански машини.
 6. Транспортна техника и технологии.
 7. Ремонт и експлоатация на автотранспорт-на техника.
 8. Автомобилен и мотоциклетен спорт.
 9. Технология и управление на транспорта.

Б. Висше образование с образователна степен „специалист“

 1. Двигатели с вътрешно горене.
 2. Автомобили.
 3. Механизация на селското стопанство.
 4. Технология и организация на автотранс-портна техника.
 5. Ремонт и експлоатация на автотранс-портна техника.
 6. Технология и управление на транспорта.
 7. Учител по практика – инструктор за обучение на водачи на МПС.

В. Средно техническо образование

 1. Двигатели с вътрешно горене.
 2. Автомобили и кари.
 3. Автомобилна електротехника.
 4. Управление на транспортно предприя-тие:
 • в автомобилния транспорт;
 • в градския транспорт.
 1. Технология и организация на авто-транспортна техника.
 2. Ремонт и експлоатация на автотранс-портна техника.
 3. Механизация на селското стопанство.

Г. Зашършили ВВУ.

С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква „А“, а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил „Автомобилисти“ с курс на обучение не по-малък от 2 години.

Д. Средно специално образование

 1. Монтьор на автомобили и водач на МПС, категории „С“ или „В“.
 2. Монтьор на кари и водач на МПС, категории „Т“ или „С“.
 3. Автокаросерист и водач на МПС, категории „В“ или „С“.
 4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС, категории „Т“ или „С“,или „В“.
 5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС, категории „В“ или „С“.
 6. Монтьор-водач на тролейбус.
 7. Монтьор-водач на трамвайна мотриса.
 8. Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС, категории „С“ или „Т“.

Какво трябва да се извършва преди всяко излизане на превозното средство от експлоатационния център и какви проверки включва:

1. Техническото състояние на:

 • достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;
 • гумите и колелата;
 • други достъпни възли и агрегати от ходовата част;

2. Изправността на:

 • работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;
 • спирачната уредба за паркиране;
 • осветлението и отоплението;
 • осветителната и звуковата сигнална уредба;
 • вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;
 • огледалата за обратно виждане;

3. Функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в пневматичната система;

4. Теч на експлоатационни течности и/или на гориво;

5. Наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.

(9) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 23.02.2012 г.) Когато при извършването на предпътния преглед по ал. 6 се установят една или повече неизправности или липса на елементи от оборудването по ал. 8, т. 5 и/или някой от документите по ал. 6, не се допуска за извършване на превоз на пътници или товари с превозното средство.

(10) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 23.02.2012 г.) Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 28б.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността МЕХАНИК НА МПС

Клас по НКП: квалифицирани производствени работници

Код по НКП: 7231

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Следи за техническото състояние, комплектността и външния вид на превозните и транспортните средства и съответствието им с установените нормативни изисквания.
 2. Удостоверява готовността и доброто психофизическо състояние на водачите на МПС.
 3. Следи излизането на автомобилите на работа и изпълнението на графика от водачите на МПС за работа.
 4. Инструктира водачите по безопасността на движение и правилната експлоатация на автомобилите и заверява пътните им листове.
 5. Проверява техническото състояние на автомобилите след работа, определя необходимостта от ремонт.
 6. Регистрира повредите при автопроизшествия и изяснява причините за тях.
 7. Упражнява контрол за качеството на техническото обслужване на МПС.
 8. Предава и приема МПС за обслужване и ремонт и контролира спазването на технологичните режими във всички фази на обслужването и ремонта.
 9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Отговаря за техническото състояние на автомобилите и другите транспортни средства.
 2. Носи отговорност за настъпили вреди и автопроизшествия поради некачествен ремонт.

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 1. Длъжността е пряко подчинена на началника на отдел "Ад-министративно-стопански".
 2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с шофьорите и монтьорите.
 3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на извършване на ремонти на автомобилите.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

 • устройството, принципите на действия и техническите изисквания за експлоатация на МПС;
 • реда и изискванията за определяне на разхода на гориво и резервни части;
 • нормативните изисквания на Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му;
 • компютърните и други автоматизирани системи за извършване на диагностика на МПС.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образование: средно по двигатели с вътрешно горене.
 2. Друга квалификация: свидетелство за правоуправление, категория най-малко "С".
 3. Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Електро и мотокари

Курсове за мотокаристи обучения и тренинги за работа с мотокари и електрокари

- Курсове за мотокаристи от първа или втора група- курс за управление и работа с мотокар обучение на работното място за начинаещи и напреднали.

- Курсове за правоспособност и мерки за безопасност на работното място при манипулации с мотокар и електрокар за начинаещи и напреднали на специализиран полигон с подходящи мотокари и електрокари.

- Удължаване на правоспособност – опреснителен курс за лица с придобита правоспособност , когато са изминали 5 години от придобиването и.

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и на полигон в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ и Наредба № 1.

Завършилите курса за мотокаристи получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието и възможност за превод и легализация на документа.

Необходими документи за записване в курс за мотокаристи и електрокаристи:

 • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 2 бр.;
 • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

 

Пътно строителни машини

Курсове за пътно стоителни машини

- Курсове за управление и работа с багер, фадрома, грейдер, скрепер, булдозер, асвалтополагаща машина и пр. - обучение на работното място или в учебния център за начинаещи и напреднали.

- Курсове за правоспособност и мерки за безопасност на работното място при манипулации с багер, фадрома, грейдер, скрепер, булдозер, асвалтополагаща машина за начинаещи и напреднали на специализиран полигон с подходяща машина.

Обучението може да бъде индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално оборудван кабинет и на полигон в групи по 2-3 души.
Задочно обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Обучението е по програма на Министерство на образованието и Правилник на МОН за добиване на правоспособност за машинист на ПСМ

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност за работа с ПСМ по образец на Министерство на Образованието и възможност за превод и легализация на документа.

Необходими документи за записване в курс за мотокаристи и електрокаристи:

 • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;
 • снимки паспортен формат - 2 бр.;
 • заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите

 
 

Начало Всчики курсове