Английски език - ниво А1

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/английски език - ниво А1/

Общ брой часове: 120
Брой часове по теория: 46
Брой часове по практика: 74
Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно -неделна
Организационна форма: групово обучение

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

І. Характеристика на обучението „Английски език А1":
Обучението е с продължителност 120 уч. часа и завършва с изпит – писмен тест.
По време на обучението курсистите попълват 4 междинни теста и 1 заключителен тест за контрол на езиковите знания и речево -комуникативните умения.

ІІ. Цел на обучението - чрез система от дейности по английски език да се постигне ниво на комуникативна компетентност А1 според европейската езикова рамка.

ІІІ. Основната методика на преподаване е усвояване на най-често използвани думи и изречения и елементарна граматика за ежедневно общуване на английски език. Обучаваните придобиват умения да се изразяват в сегашно, минало и бъдеще време. Тези умения са подбрани за трайно запаметяване на думи и граматика за създаване на увереност при прилагането им в реален разговор.

ІV. Методическите подходи са:

  • граматико-преводният метод
  • директен метод
  • аудио-лингвален метод
  • комуникативен подход
  • цялостна физическа реакция

- например заповедни тренировъчни упражнения в устна форма

- ситуационни диалози

- интервюта

Успешно се прилагат следните методически похвати:

  • индивидуален подход
  • работа по двойки
  • работа по групи
  • игрови подход
  • направлявано четене
  • беседа
  • диктовка
  • ролева игра
  • свободна дискусия, в която обучаемите изразяват собственото си мнение, което също доближава учебната комуникация до реалното общуване
  • комуникативни игри

Използването на всички тези методи спомага обучението да се проведе в условия на сътрудничество между обучаемите и те да учат докато се забавляват.

V. След приключване на обучението „Английски език А1", обучаваните получават основни граматични познания: изразяване на сегашни, минали и бъдещи действия; усвояват ключова лексика по теми от ежедневието; придобиват умения за разбиране и разговаряне в ежедневни ситуации.

VІ. Изисквания към преподавателите в обучението „Английски език А1", съгласно ДОИ:

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалностите "Английски език", "Английски и български език" или

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с преминат курс за преквалификация или специализация по „Английски език".

VІІ. Брой на обучаваните в една група – обучението се извършва на групи от 8 до 12 човека в една група. Този брой на обучаемите осигурява възможност да се постигне успешно индивидуализиране и диференциране на обучението, да се осъществи пълноценен контакт между преподавателите и обучаемите.

На всеки курсист се осигурява учебник и учебна тетрадка по английски език New Headway Beginner, работни тетрадки, химикали, компакт дискове по английски език, цветни маркери и др. Съчетанието на използването на учебника с работната тетрадка, придружена от записи на упражнения (на CD) прави процеса на обучение завършен.

VІІІ. Учебна програма

№ по Ред

 Наименование на модулите

 Общ брой часове

 Брой часове по теория

 Брой часове по практика

1.  1. Азбука. Глагол Съм. Лични местоимения.  6
2.  Множествено число. Числа от 1 до 20. Притежателни местоимения. Градове и държави.  6  3  3
3.  Определителен /неопределителен член. Тест 1  6  2  4
4.  Професии. Отрицателни изречения и въпроси.  6  2  4
5.  Семейство и роднински връзки. Глагол Имам.  6  2  4
6.  Спорт, храна и напитки. Сегашно просто време. Националности и езици. Числа и цени  6  2  4
7.  Часово време. Наречия за време. Дните от седмицата.  6  2  4
8.  Тест 2. Въпросителни думи и изречения. Местоимения в косвен падеж.  6  2  4
9.  Прилагателни – антоними. Четене и писане на текстове. Глагол Мога.  6  2  4
10.  Стаи и мебели. Неопределителни местоимения. Предлози. Изрази с Има, Намира се.  6  2  4
11.  Минало време на глагола Съм. Неправилни глаголи – минало време. Месеци, сезони, дати.  6  2  4
12.  Минало просто време. Глаголи. Въпроси и отрицателни изречения.  6  2  4
13.  Свободно време. Тест 3.  6  2  4
14. Глаголът Мога – изразяване на умения, молби и предложения. 6 2 4
15. Глаголи Искам и Бих желал – употреба. Храна и пазаруване.  6  2  4
16. Цветове. Облекло. Сегашно продължително време - настояще. Тест 4.  6  2  4
17.  Изразяване на бъдещи планове – сегашно продължително време.  6  2  4
18.  Транспорт и пътуване. Разглеждане на забележителности. Диалози.  6  2  4
19.  Преговор и подготовка за тест. Упражнения в работната тетрадка.  6  2  4
20  Заключителен тест. Анализ и оценка.  6  6  
 Общо  120  46  74
Начало Английски език - ниво А1