Английски език - ниво А2

Запишете се на курс при нас онлайн

buton2

/английски език - ниво А2/

Общ брой часове: 120
Брой часове по теория: 40
Брой часове по практика: 80
Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно -неделна
Организационна форма: групово обучение

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

І. Характеристика на обучението „Английски език А2":
Обучението е с продължителност 120 уч. часа и завършва с изпит – писмен тест.
По време на обучението курсистите попълват 4 междинни теста и 1 заключителен тест за контрол на езиковите знания и речево -комуникативните умения.

ІІ. Цел на обучението - чрез система от дейности по английски език да се постигне ниво на комуникативна компетентност А2 според европейската езикова рамка.

ІІІ. Основната методика на преподаване е насочена към разширяване на граматичните познания на обучаемите и в процеса на обучението чрез използване на различни методи и разнообразие от комуникативни задачи да развият четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане.

По време на обучението се овладяват основни езикови умения, ключови думи и практични изрази, които могат да се използват в ежедневието и професионалния живот.

ІV. Методическите подходи са:

  • граматико-преводният метод
  • директен метод
  • аудио-лингвален метод
  • комуникативен подход
  • цялостна физическа реакция

- например заповедни тренировъчни упражнения в устна форма

- ситуационни диалози

- интервюта

Успешно се прилагат следните методически похвати:

  • индивидуален подход
  • работа по двойки
  • работа по групи
  • игрови подход
  • направлявано четене
  • беседа
  • диктовка
  • ролева игра
  • свободна дискусия, в която обучаемите изразяват собственото си мнение, което също доближава учебната комуникация до реалното общуване
  • комуникативни игри

Използването на всички тези методи спомага обучението да се проведе в условия на сътрудничество между обучаемите и те да учат докато се забавляват.

V. След приключване на обучението „Английски език А2", обучаемите разширяват граматичните си познания: изучават словореда и структурата на съобщителните и въпросителни изречения, което им помага да развиват четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане, могат да разбират кратки обяви и съобщения, да четат кратки и лесни текстове, да водят последователен разговор по познати теми и дейности, да напишат кратък текст, писмо или благодарност.

VІ. Изисквания към преподавателите в обучението „Английски език А2", съгласно ДОИ:

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалностите "Английски език", "Английски и български език" 

- образователно -квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с преминат курс за преквалификация или специализация по „Английски език".

VІІ. Брой на обучаваните в една група – обучението се извършва на групи от 8 до 12 човека в една група. Този брой на обучаемите осигурява възможност да се постигне успешно индивидуализиране и диференциране на обучението, да се осъществи пълноценен контакт между преподавателите и обучаемите.

На всеки курсист се осигуряват учебник и учебна тетрадка по английски език New Headway the Third edition –Elementary, работни тетрадки, химикали, компакт дискове по английски , цветни маркери и др. Съчетанието на използването на учебника с работната тетрадка, придружена от записи на упражнения (на CD) прави процеса на обучение завършен.

VІІІ. Учебна програма

№ по Ред

Наименование на модулите

Общ брой часове

Брой часове по теория

Брой часове по практика

1. Здравейте всички! Представяне. Английската азбука и звуците в английския език. Глаголът да бъда /съм.

Държави и националности. Неопределителен и определителен член. Множествено число на съществителни имена. Числата от 1 до 20. Предмети от ежедневието. Използване на двуезичен речник. Притежателни местоимения.

6 3 3
2. Семейство. Членове на семейството. Притежателен падеж. Числата от 21 до 100. Писмо от Англия. Антоними. Въпросителни и отрицателни изречения.

Храна и напитки. В кафенето. Разиграване по роли.

6 2 4
3. Светът на професиите. Сегашно просто време на глаголите. Човекът с тринадесетте професии. Часовникът и изразяване на астрономическото време. 6 2 4
4.

Дните от седмицата. Любими занимания през свободното време. Моят любим сезон. Наречия за честота. Герундий. 

Междинен тест 1

 6  2  4
5. Моят дом. Стаи и мебелировка. Безлична форма на глагола " има". Неопределителни местоимения. Неофициални писма. Къщите по света. Предлози за място. Посоки . 6 3 3
6. Модалният глагол "мога" за изразяване на физическа или умствена способност. Четиримата гении. Минало време на глагола "съм". Талантливи младежи- музиканти и писатели. 6 2 4
7. Официални писма. Попълване заявление за работа. Провеждане на разговори по телефона. Правилни и неправилни глаголи. Минало просто време. Бележити събития в годината на раждане. Филмовата звезда Шърли Темпъл Блек. 6 2 4
8. Двамата известни първи . Числителни редни. Определяне на дати. Описание на минала зимна или лятна ваканция. Изрази за време. Известни изобретения. Задаване на специални въпроси и провеждане на диалози. 6 2 4
9. Роднински връзки и взаимоотношения. Влюбване, годеж и женитба. Специални случаи и отбелязване на празници /Рожден ден ; Ден на благодарността /. 6 2 4
10. Описание на добър приятел или роднина.

Междинен тест 2

Предпочитана храна. Броими и неброими съществителни имена. "Бих желал". Разликата между "Аз харесвам" и "Бих желал".

6 2 4
11. Пазаруване. Неопределителни местоимения. Храната по света. Моето любимо национално ястие. Учтиви предложения и молби. Попълване на формуляри. Резервиране на хотел. 6 2 4
12. Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена. Глаголът "Имам /притежавам" Форми на изразяване и техните различия. Описание на любими градове или села. Моята столица.
6 2 4
13. Сегашно продължително време. Описание на облекло. Притежателни местоимения. "Да летиш без криле" – лирична песен. 6 2 4
14 В магазина за дрехи – разиграване по роли. Скоропоговорки. Животът е приключение. Бъдещи планове. Начини за изразяване на бъдеще време в английския език. 6 2 4
15. Искам да видя света. Инфинитив за цел или причина.

Роден, за да бъдеш свободен. Опасни спортове.

Времето. Правене на предложения.

 6  2 4
16. Надписване на пощенска картичка. Въпросителни местоимения и образуване на специалните въпроси

/ преговор /

Междинен тест 3

6 2 4
17. Прилагателни имена и наречия за начин. Описание на чувства. "Подаръци за Коледа" от О. Хенри Разглеждане на приказки . Създаване на собствена приказка. 6 2 4
18. Посещение при лекар и в аптеката. Диалози. Сегашно перфектно време. Сватбено пътешествие във Венеция.

Междинен тест 4

6 2 4
19. На летището. Благодарствено писмо. Преговор на изучената граматика. 6 2 4
20 Обобщение. Заключителен тест 6  
Общо 120 40 80
Начало Английски език - ниво А2