ЕВРОДРАЙВ ЕООД ще изпълнява договор № BG16RFOP002-2.073-10934-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта ще е осигуряването на оперативен капитал за българско микро предприятие за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта ще е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Недостигът на средства за компанията ще бъде преодолян, чрез изразходване на получената безвъзмездна помощ за покриване на разходи за възнаграждения, материали и външни услуги,  възникнали в периода на допустимост.

Резултатите от изпълнението на проекта ще се изразяват в осигуряване на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В хода на изпълнение на проекта ще бъдат предприети и мерки за осигуряване на прозрачност и публичност на финансирането от ЕС, като на видно място в офиса на бенефициера вече е поставен плакат с информация за проекта, в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС.

При прилагане на мерките за визуализация и публичност са спазени изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., публикуван на интернет страницата на УО. 

В резултат от изпълнението на процедурата очакваме ЕВРОДРАЙВ ЕООД  да продължи дейността си и след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 8326.00 лв., от които 7077.10 лв. европейско и 1248.90 лв. национално съфинансиране.

Начало “ЕВРОДРАЙВ ЕООД ” СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-10934-C01